Over ons

ROM

Effectmetingen

Routine Outcome Measurement (ROM)

In 2009 is het Sinai Centrum gestart met Routine Outcome Measurement (ROM). Dit houdt in dat we periodiek door middel van vragenlijsten metingen verrichten met als doel de klachten en het beloop daarvan in beeld te brengen.  Deze metingen zijn een belangrijke ondersteuning bij uw behandeling. Zij geven namelijk meer inzicht in uw klachten en dienen als hulpmiddel bij het gesprek tussen u en uw behandelaar. Niet alleen is de informatie verkregen uit de metingen zinvol voor uw eigen behandeling, ook levert dit algemene inzichten op die ten goede komen aan de kwaliteit van de zorg in de GGZ. Wij zijn dan ook verplicht om bij elke cliënt de ROM uit te voeren.

ROM in uw behandeling

Alle cliënten vullen in ieder geval één vragenlijst in. Dit is een laagdrempelige vragenlijst die zowel psychische klachten als het algemeen functioneren meet. Aan sommige cliënten vragen we tevens om aanvullende vragenlijsten die gaan over specifieke klachtgebieden in te vullen. U krijgt gedurende uw behandeling drie soorten metingen: de voormeting, de voortgangsmeting en de eindmeting.

Voormeting

Na uw aanmelding maken wij met u een afspraak voor het invullen van enkele vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijsten vindt onder begeleiding plaats op het Sinai Centrum, meestal op dezelfde dag als uw intakegesprekken. De resultaten van de vragenlijsten geven tezamen met de informatie die verkregen is van uw verwijzer en in de intakegesprekken een compleet beeld van uw klachten. Op basis hiervan wordt de diagnose en het behandelbeleid bepaald.

Voortgangsmeting en eindmeting

Ook tijdens de behandeling en aan het einde van de behandeling voeren we metingen uit. Hierdoor kunnen wij vaststellen of uw behandeling effectief is. Ditmaal worden de vragenlijsten naar u opgestuurd. U vult de lijsten thuis in, dit kan zowel digitaal via internet als op papier. Het verslag over de uitkomst van deze vragenlijsten wordt door uw behandelaar met u besproken. Aan de hand hiervan kan de behandeling, zo nodig, worden bijgesteld.

Wetenschappelijk onderzoek

Aan de hand van een toestemmingsformulier kunt vooraf aangeven of uw gegevens ook gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens worden dan bijvoorbeeld gebruikt om het effect van verschillende behandelingen te vergelijken. Toekomstige cliënten kunnen veel baat hebben bij de resultaten van dit soort onderzoek. Uw gegevens worden anoniem –dus zonder vermelding van uw naam- gebruikt. Uw privacy is dus gewaarborgd. Wanneer u hiervoor geen toestemming verleent, dan worden uw gegevens niet voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor uw behandeling bij het Sinai Centrum. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken zonder opgaaf van reden.

Stichting Benchmark GGZ

Deze stichting verzamelt de uitkomsten van de vragenlijsten van alle GGZ-instellingen in Nederland. De gegevens worden gebruikt om de instellingen onderling te kunnen vergelijken op hun behandelresultaten. De gegevens van vragenlijsten worden ook hier anoniem aangeleverd en zijn dus niet herleidbaar naar personen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100