למי

למי

על מבוסס סיני במרכז הטיפול . מורכבת טראומה ­ בפסיכו בעיקר המטפל הנפש לבריאות מרכז הינו סיני מרכז

הרכוז ומחנות השנייה העולם מלחמת את שחוותה יהודית באוכלוסיה הטיפול בעקבות הנרכש רחב ידע

. וההשמדה

הסובלים וליהודים לישראלים טיפול סיני מרכז מציע האוכלוסייה לכלל מורכבת טראומה ­ בפסיכו הטיפול לצד

מעורים ככלל המטפלים כל . עברית שדובר ם מטפלי מספר ישנו סיני במרכז . כלליות פסיכיאטריות מבעיות

. והישראלית היהודית ובהיסטוריה בתרבות

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100