Voor wie

ישראלים

על מבוסס סיני במרכז הטיפול .​ מורכבת טראומה ­ בפסיכו בעיקר המטפל הנפש לבריאות מרכז הינו סיני מרכז​
הרכוז ומחנות השנייה העולם מלחמת את שחוותה יהודית באוכלוסיה הטיפול בעקבות הנרכש רחב ידע
.וההשמדה
הסובלים וליהודים לישראלים טיפול סיני מרכז מציע האוכלוסייה לכלל מורכבת טראומה ­ בפסיכו הטיפול ​לצד
מעורים ככלל המטפלים כל . עברית שדובר ם​ מטפלי מספר ישנו סיני במרכז . כלליות פסיכיאטריות מבעיות
.והישראלית היהודית ובהיסטוריה בתרבות

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100