Privacy

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Binnen het Sinai Centrum geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dit reglement:

Persoonsgegevens

Wanneer u als cliënt wordt ingeschreven bij het Sinai Centrum maken wij een dossier van u aan. Het dossier bevat persoonsgegevens, uw behandelplan en aantekeningen over het verloop van de behandeling.

Privacy van uw gegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wanneer wij u vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, vragen wij hiervoor apart toestemming.

Bewaartermijn

Uw dossier wordt niet langer bewaard dan nodig. De algemene wettelijke bewaartermijn van een cliëntendossier is minimaal vijftien jaar.

Beveiliging

Het Sinai Centrum draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Privacyreglement

Het Sinai Centrum maakt deel uit van Arkin. Binnen Arkin geldt een Privacyreglement. Hierin staan de instructies beschreven waaraan medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het omgaan met dossiers en persoonsgegevens. Binnen afzienbare tijd kunt u het privacyreglement via deze site downloaden.

Uitwisseling informatie

Bij het Sinai Centrum vinden wij het belangrijk om u zo doelmatig en effectief mogelijk te behandelen. Uw herstel komt bij ons op de eerste plaats. Daarom hechten onze behandelaren veel belang aan collegiale samenwerking. Als het nodig is, kunnen wij ook behandelaren van andere onderdelen van Arkin bij uw behandeling betrekken. Dat doen we dan om u nog beter en gerichter te kunnen helpen en zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Hierbij kan het voorkomen dat uw behandelaar medische informatie uit uw dossier deelt met een collega. Uw behandelaar bespreekt deze uitwisseling van informatie altijd vooraf met u, tenzij het een crisissituatie betreft en het op dat moment in uw belang is om informatie te delen. Hiervoor gebruiken wij dan de noodprocedure die behandelaars toegang verschaft tot uw dossier. Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelaar.

Uw dossier inzien

U hebt het recht (vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst of WGBO) om een afschrift te krijgen van uw dossier of een deel daarvan. Als een cliënt om een afschrift verzoekt, moet dit door de hulpverlener in beginsel altijd worden verstrekt. Dit geldt alleen niet als de verstrekking van een afschrift de privacy van een ander in gevaar zou brengen.

Bovenstaande informatie is slechts samenvattend en beschrijft alleen de meest algemeen geldende rechten en plichten. Vanwege de omvang worden niet alle uitzonderingen en situaties behandeld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100